Posts : Featured & Latest

รู้จัก 3 หลักสูตร “วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ - ภาคพิเศษ - คณิตศาสตร์” วิทยาศาสตร์ฯ มธ. สำหรับเด็กศิลป์คำนวณ-เด็กวิทย์

by Admin 16 June 2020

รู้จัก 3 หลักสูตร วิทยาศาสตร์ฯ มธ. สำหรับเด็กศิลป์คำนวณ-เด็กวิทย์

by Admin 16 June 2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) หรือ SCI-TU ที่ยินดีต้อนรับน้อง ๆ “สายศิลป์-คำนวณ”  เพิ่มโอกาส และทางเลือกให้เยาวชน ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “สายศิลป์” เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน “คณะสายวิทยาศาสตร์” เพิ่มมากขึ้น 

by Admin 8 June 2020

สมศ.กำหนดแนวทางให้สถานศึกษาที่ประสงค์ขอรับการประเมินภายนอกรอบสี่ สามารถใช้รายงานประเมินตนเองของปีการศึกษา 2561 ส่งไปยังต้นสังกัดผ่านทางระบบ Automated QA  หรือ  AQA โดยระบบเป็นแบบออนไลน์ ช่วยลดความเสี่ยงการติดต่อและการสัมผัสระหว่างบุคคลในช่วงการระบาดของโรคโควิด – 19 นอกจากนี้ ยังเตรียมแนวทางการรับมือหากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวยืดเยื้อ